PROJECTE DE JOVES


1. QUI SÓN I CAP A ON VAN ELS JOVES DE ST. IGNASI?

Cada un dels joves de la Parròquia tenim una idea de la resposta a aquesta pregunta, però mai ens havíem posat a comentar-la, compartir-la o qüestionar-la a nivell global.
En un moment donat de la història dels joves de St. Ignasi, sorgeix la necessitat de fer aquest procés de reflexió per tal de donar una resposta consensuada a aquesta pregunta i, alhora, posar per escrit les bases del que pensem que ha de marcar el camí dels joves de la Parròquia de St. Ignasi.
S’inicia aleshores un treball participatiu on els joves van aportant quines són les prioritats bàsiques del fet de sentir-se “jove de la Parròquia”; els reptes que això representa i les dificultats que caldrà superar al llarg de tot el procés.

2. ELS REFERENTS DEL PROJECTE PASTORAL DE JOVES

El projecte de joves s’emmiralla en el Projecte Pastoral de la Parròquia que, estructurat en diversos àmbits, defineix la visió de Comunitat a la qual aspiren els seus membres:
“... la Parròquia de Sant Ignasi és i vol tenir dues grans línies pastorals: el ser una Comunitat Cristiana, i el restar oberta a les relacions amb el seu territori i ciutat en general...”
Així doncs, es desgrana el tarannà de la Parròquia al voltant d’un eix ideològic, expressat de la manera següent:
“Espiritualitat al servei del regne i en comunió amb l’Església de comunitats plural i diversa, en dispersió i inquieta per a procurar-se una formació evangelitzadora.”

3. LA IDEA PRINCIPAL DEL PROJECTE PASTORAL DE JOVES

El Projecte Pastoral de joves pretén ser l’eina que defineixi i vehiculi el camí d’aquells que han deixat de ser infants, però que encara no es consideren adults.
Avui en dia no és fàcil ser cristià i, menys encara, ser un jove cristià. Entenem, per tant, que el pas de nen a adult és un moment que cal cuidar i tractar de manera especial dins l’Església i dins la Parròquia.
Amb la redacció d’aquest projecte volem reivindicar un espai per als joves dins l’Església i dins de Parròquia. Pretenem treballar perquè les persones joves puguin seguir vivint la seva fe i ho puguin fer en comunitat: que se sentin part de St. Ignasi; que se sentin acollits, acompanyats i respectats. Per això, volem que un infant, quan creixi, trobi resposta a les seves noves necessitats; que trobi a la Parròquia l’espai adequat a la seva edat i a les seves inquietuds. En definitiva: que, quan algú entri a la parròquia, sàpiga que aquí trobarà un espai per desenvolupar la seva fe en tots els moments del seu cicle vital –també el de la seva joventut.
“La llavor de mostassa és la més petita de totes les llavors, però un cop creix és fa més gran que les altres plantes i es fa un arbre on els ocells hi poden venir a fer niu” (Evangeli segons St. Mateu)
L’objectiu principal d’aquest projecte és, per tant, el de definir un cicle vital a través del qual els Joves de la Parròquia se sentin acompanyats per part de la Comunitat, aprenent i formant-se com a persones i com a cristians; tenint molt en compte que el procés de maduració dels joves passa per una sèrie de canvis –alguns dels quals estan lligats a canvis d’etapa a nivell educatiu– que suposen uns salts en els quals cal focalitzar l’atenció d’aquest Projecte Pastoral.
D’altra banda, els joves tenim un compromís respecte la Parròquia i l’Església. Som el futur i ens hem de comprometre a agafar el relleu. Per això, volem fer-nos disponibles a la voluntat de Déu en les nostres vides, discernint en quina forma de vida Déu ens crida al seu seguiment. “Així com el cos té molts membres tot i ser un de sol(1a Corintis), també cadascú de nosaltres és cridat a expressar la rica pluralitat del cos de Crist vivint a fons la seva vocació personal, en comunió amb totes les altres.

4. ALTRES OBJECTIUS QUE NO PODEM OBLIDAR

Els joves de St. Ignasi vetllaran per:
-         Fomentar que els joves adquireixin una formació en la fe.
-         Motivar el sentiment de pertinença com a Joves de la Parròquia a tots els qui se sentin cridats a ser-ho, més enllà dels grups ja formats d’equips de monitors o d’altres activitats.
-         Animar i motivar la participació en les activitats Parroquials i en la seva dinamització.
-         Coordinar-se amb les activitats organitzades per la Delegació de Joves de la Diòcesi.
-         Restar oberts a les necessitats de l’entorn, tant el proper com el més llunyà.
-         Discernir quina és la crida de Déu per a les nostres vides i en quina vocació particular es concreta.

5. COM ACONSEGUIR AQUESTS OBJECTIUS: ELS 4 PILARS

Per tal de garantir l’acompliment d’aquests objectius, cal que el procés dels joves de St. Ignasi s’assenti sobre quatre pilars bàsics: el grup i la comunitat, l’eucaristia, l’acompanyament i el servei. Així doncs, la participació i compromís en aquests quatre àmbits és el que defineix què és un jove de la Parròquia.
El primer pilar esmentat, el del grup, és especialment significatiu si es té en compte el que vol dir “ésser una comunitat”. Els cristians no tenim una fe per ser viscuda en solitari “on es troben reunits dos o tres en nom meu, allí enmig d’ells m’hi trobo jo” (Evangeli segons St. Mateu). Així doncs, és necessari vetllar pel bon funcionament dels grups i per la seva continuïtat –especialment quan les realitats dels joves es veuen immerses en moments de canvi.
D’aquesta manera, s’estructura un recorregut que comença en el moment en que l’adolescent deixa d’anar a la catequesi o l’esplai –al voltant dels 12 anys– que coincideix amb el pas de l’educació primària a la secundària. En aquest moment, s’incorpora a Jovenívols per, un cop finalitzada l’educació obligatòria, encaminar-se a preparar-se per la Confirmació. Després d’aquest moment, els joves continuen el seu camí amb el que ha de ser el seu grup base en els grups de post-confirmació o grups de joves.
La vida de cada grup tampoc pot estar desvinculada de la resta de Comunitat: per tant, cal vetllar pel coneixement i per la relació amb altres grups de St. Ignasi, d’altres parròquies, d’altres realitats, etc., així com per la participació activa en la vida de Comunitat.
L’eucaristia ens ofereix un moment d’aturada en la nostra setmana i esdevé un nexe de participació i de vivència de Déu en Comunitat. Assistir a l’eucaristia no és tan sols limitar-se a ser-hi present, sinó que implica viure-la i participar-hi; prendre-la com el referent que ens permet tenir Déu ben present i ser conscients que el seu missatge d’amor és el que ens defineix en tots els àmbits de la nostra vida.
La maduresa del jove sovint necessita d’un suport més individual amb el qual compartir les inquietuds. És per això que l’acompanyament és necessari per tal que el jove tingui un referent. L’experiència i la vivència de fe del jove, a més de compartir-la en Comunitat, és important que pugui ser contrastada amb algú que –bé perquè ja hagi passat per inquietuds similars, bé perquè la seva formació espiritual sigui major– l’ajudi a fer camí al costat de Déu seguint els seus consells.
Finalment, per tal de complementant la pertinença al grup base, la realització d’algun servei, dins i/o fora de la Comunitat és una bona manera de “donar-se” als altres.

6. COM HO FAREM?

Per tal que aquest cicle vital entroncat en quatre pilars arribi a bon port, s’estableix el Consell de joves amb representants de totes les realitats dels Joves de la Parròquia i alguns consellers. Compta amb el suport de dues figures clau: el Consiliari de Joves (un dels Jesuïtes de la nostra comunitat) i el Coordinador de Joves, escollit entre tots els Joves de la Parròquia.
El Consell de joves té la missió de vetllar per assolir tots els objectius especificats, atendre les necessitats dels joves de St. Ignasi, promoure la relació i els espais de trobada entre els joves de St. Ignasi, reflexionar sobre nous reptes i establir lligams amb la resta de la Parròquia, tot representant els joves en altres espais.